Algemene voorwaarden

 

Algemeen

1. Definities

a). Cliënt: De persoon welke een make-up-, wimperextension-, haarbehandeling ondergaat;

b). Koper: De natuurlijke- of rechtspersoon die met JenniferElzinga een overeenkomst aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met JenniferElzinga aangaat;

c). Derde: Ieder ander dan cliënt of koper

d). Behandeling: Iedere opdracht waarbij door JenniferElzinga make-up, wimperextensions of veranderingen in het haar worden aangebracht door JenniferElzinga en alle daaraan gelieerde diensten en werkzaamheden;

e). Overeenkomst: Wanneer cliënt schriftelijk dan wel mondeling een behandeling aangevraagd heeft en er door JenniferElzinga feitelijk uitvoering is gegeven aan deze behandeling is er sprake van een overeenkomst. Iedere behandeling wordt geacht een overeenkomst te zijn.

f). Opvolgende overeenkomsten: De behandelingen welke geacht worden elkaars opvolgende-, of vervolgbehandelingen te zijn worden aangemerkt als één overeenkomst. Inhoudende dat de algemene voorwaarden van JenniferElzinga toepassing blijven en niet opnieuw verstrekt hoeven te worden aan cliënt gezien het feit cliënt reeds bekend is met deze algemene voorwaarden.

g). opvolgende- en vervolgbehandelingen: Behandelingen welke strekken tot het opvullen van door JenniferElzinga reeds gezette wimperextensions worden aangemerkt als opvolgende- of vervolgbehandelingen.

Behandelingen welke strekken tot het aanbrengen van de definitieve bruids-, dag- of avondmake-up door JenniferElzinga waaraan proefsessies door JenniferElzinga voorafgegaan zijn worden aangemerkt als opvolgende- of vervolgbehandelingen.

Behandelingen welke strekken tot het aanbrengen van wijzigingen in het haar of behandelingen welke strekken tot het creëren van een kapsel door JenniferElzinga bij cliënt waaraan door JenniferElzinga proefsessies voorafgegaan zijn worden aangemerkt als opvolgende- of vervolgbehandelingen.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen JenniferElzinga en een cliënt, koper of derde waarop JenniferElzinga deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst, elke transactie en elke behandeling overeengekomen tussen JenniferElzinga en cliënt, koper of derde.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten, transacties, behandelingen en overeenkomsten. Bij verschil of overlap tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald door JenniferElzinga.

3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4. Alle algemene-, en aanvullende voorwaarden die worden gehanteerd door koper, cliënt of derden worden door JenniferElzinga nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. JenniferElzinga behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

6. Bij nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

1. Door het schriftelijk, elektronisch dan wel mondeling aanvaarden door cliënt of koper van een aanbod van JenniferElzinga komt er tussen cliënt, koper of derde en JenniferElzinga een overeenkomst tot stand.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment er door JenniferElzinga feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een behandeling welke wordt ondergaan door cliënt, koper of derde.

3. JenniferElzinga is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met cliënt, koper of derde.

 

5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.

2. Alle prijzen worden inclusief 21% BTW uitgedrukt.

3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, heffingen en overige kosten.

 

6. Betaling

1. Behandelingen en producten kunnen op de volgende manieren worden betaald:

- Behandelingen: contant of vooruitbetaling middels bankoverschrijving.

- Producten: contant of vooruitbetaling middels bankoverschrijving.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan cliënt, koper of derde geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende behandeling of bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door cliënt, koper of derde is cliënt, koper of derde over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volledige maand wordt gerekend.

4. Ten laste van cliënt, koper of derde komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die JenniferElzinga als gevolg van de niet, niet tijdige of niet volledige betaling door cliënt, koper of derde heeft moeten maken.

5. In geval van niet, niet tijdige of niet volledige betaling is JenniferElzinga bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop cliënt, koper of derde de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. Het is bij JenniferElzinga niet mogelijk om in termijnen te betalen.

 

7. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. De uiterste leveringstermijn is, wanneer niet anders is overeengekomen tussen JenniferElzinga en cliënt, koper of derde, 30 dagen na ontvangst van bestelling.

2. Bij vooruitbetaling is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling.

3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 

8. Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

2. Retourneren van zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwstaat verkerend.

3. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. Het herroepingsrecht geldt niet voor: - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

9. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan JenniferElzinga ter kennisgeving worden gebracht.
3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. JenniferElzinga is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

 

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. JenniferElzinga is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt, koper of derde de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst, JenniferElzinga ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt, koper of derde de verplichtingen niet zal nakomen, indien de cliënt, koper of derde bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van JenniferElzinga kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is JenniferElzinga bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JenniferElzinga kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JenniferElzinga op de cliënt, koper of derde onmiddellijk opeisbaar. Indien JenniferElzinga de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien JenniferElzinga tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de cliënt, koper of derde toerekenbaar is, is JenniferElzinga gerechtigd tot het opeisen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de cliënt, koper of derde de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JenniferElzinga gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, koper of derde, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JenniferElzinga, zal JenniferElzinga in overleg met de cliënt, koper of derde zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt, koper of derde toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JenniferElzinga extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt, koper of derde in rekening gebracht. De cliënt, koper of derde is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij JenniferElzinga anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de cliënt, koper of derde, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt, koper of derde niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JenniferElzinga vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JenniferElzinga op de cliënt, koper of derde zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de cliënt, koper of derde een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de cliënt, koper of derde in rekening worden gebracht.


11. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met JenniferElzinga is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

12. Garantie en aansprakelijkheid

1. De garantie op door JenniferElzinga geleverde producten is de garantie die de fabrikant van het desbetreffende artikel heeft vastgesteld.

2. JenniferElzinga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3. Indien JenniferElzinga gehouden is tot vergoeding van schade, dan zal deze vergoeding nimmer hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4. Onverminderd in het hier voorgaande bepaalde is er geen sprake van garantie in de hiernavolgende gevallen:

a) Gebruikelijke slijtage van een product.

b)  Indien er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht (waaronder ook begrepen reparaties zonder toestemming van JenniferElzinga of fabrikant).

c) Indien de originele factuur/aankoop bon niet getoond kan worden.

d) Gebreken in het product zijn ontstaan door onjuist gebruik hiervan.

e) Indien het product is beschadigd door opzet, schuld of grove onachtzaamheid.

 

13. Overmacht

1. In het geval van overmacht situaties is JenniferElzinga niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt, koper of derde voor de duur van de overmacht situatie.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen jegens cliënt, koper of derde geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder wordt onder andere begrepen brand, overstromingen, storingen van elke aard, stakingen.

 

14. Privacy

De persoonsgegevens van cliënt, koper of derde worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften omtrent verwerking en bewerking van persoonsgegevens.

 

15. Geschillen

1. Op de overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden van toepassing op zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wimperextensions

16. Algemeen

1. De hiernavolgende voorwaarden met betrekking tot het plaatsen, behandelen en reinigen van wimperextensions en alle daaraan gelieerde diensten zijn in combinatie met het onderdeel “algemeen” integraal van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen JenniferElzinga en cliënt.

 

17. Inspanningen door JenniferElzinga

1. JenniferElzinga zal naar beste weten en kunnen de behandeling uitvoeren.

2. De uitvoering van de behandeling is in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en Nederlandse wetgeving.

3. JenniferElzinga zal voorafgaand aan de behandeling cliënt zoveel als mogelijk inlichten over de eventuele consequenties en risico’s van een behandeling.

 

18. Verhindering

1. Cliënt dient bij verhindering JenniferElzinga ten spoedigste op de hoogte te stellen van deze verhindering, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak.

2. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt JenniferElzinga 25% van het afgesproken tarief in rekening.

3. Indien cliënt verlaat op de afspraak arriveert is JenniferElzinga gerechtigd de behandeling te verkorten en daarbij het volledige tarief in rekening te brengen. 

 

19. Aansprakelijkheid

1. JenniferElzinga is in geen geval aansprakelijk voor geleden of nog te lijden, lichamelijke danwel materiële, schade van welke aard dan ook, wanneer de behandeling heeft plaatsgevonden op basis van door cliënt onbewust danwel bewust onjuiste of onvolledige verstrekte informatie met betrekking tot relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik.

2. JenniferElzinga sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst elke materiële danwel lichamelijke schadeclaim van de hand welke zijn ontstaan door omstandigheden die niet zijn te wijten aan de schuld van JenniferElzinga en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan JenniferElzinga kunnen worden toegerekend.

3. JenniferElzinga geeft geen garantie op de uitgevoerde behandeling in het geval:

a) De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.

b) De cliënt andere producten dan door JenniferElzinga geadviseerd is heeft gebruikt ter onderhoud van de wimperextensions.

c) De cliënt instructies met betrekking tot verzorging van de wimperextensions heeft nagelaten of onjuist heeft uitgevoerd.

d) De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

e) De cliënt producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

f) De cliënt een allergische reactie ervaart waarvan vooraf aan de behandeling onbekend was of deze al dan niet zou intreden.

4. JenniferElzinga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cliënt.

 

20. Klachten

1. Wanneer de cliënt klachten heeft over de uitgevoerde behandeling door JenniferElzinga dan dient deze zich zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 dagen tot JenniferElzinga te wenden met deze klacht.

Make-up

21. Algemeen

1. De hiernavolgende voorwaarden met betrekking tot het aanbrengen van make-up, visagie-werkzaamheden en alle daaraan gelieerde diensten zijn in combinatie met het onderdeel “algemeen” integraal van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen JenniferElzinga en cliënt.

 

22. Inspanningen door JenniferElzinga

1. JenniferElzinga zal naar beste weten en kunnen de behandeling uitvoeren.

2. De uitvoering van de behandeling is in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en Nederlandse wetgeving.

3. JenniferElzinga zal voorafgaand aan de behandeling cliënt zoveel als mogelijk inlichten over de eventuele consequenties en risico’s van een behandeling.

 

23. Verhindering

1. Cliënt dient bij verhindering JenniferElzinga ten spoedigste op de hoogte te stellen van deze verhindering, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak.

2. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt JenniferElzinga 25% van het afgesproken tarief in rekening.

3. Indien cliënt verlaat op de afspraak arriveert is JenniferElzinga gerechtigd de behandeling te verkorten en daarbij het volledige tarief in rekening te brengen. 

 

24. Aansprakelijkheid

1. JenniferElzinga is in geen geval aansprakelijk voor geleden of nog te lijden, lichamelijke danwel materiële, schade van welke aard dan ook, wanneer de behandeling heeft plaatsgevonden op basis van door cliënt onbewust danwel bewust onjuiste of onvolledige verstrekte informatie met betrekking tot relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik.

2.JenniferElzinga sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst elke materiële danwel lichamelijke schadeclaim van de hand welke zijn ontstaan door omstandigheden die niet zijn te wijten aan de schuld van JenniferElzinga en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan JenniferElzinga kunnen worden toegerekend.

3. JenniferElzinga geeft geen garantie op de uitgevoerde behandeling in het geval:

a) De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

b) De cliënt producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

c) De cliënt een allergische reactie ervaart waarvan vooraf aan de behandeling onbekend was of deze al dan niet zou intreden.

4. JenniferElzinga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cliënt.

 

25. Reiskosten

1. Indien er door JenniferElzinga reiskosten of parkeerkosten gemaakt worden ter uitvoering van een opdracht of behandeling dan zal dit worden doorberekend in het tarief of achteraf worden gefactureerd.

2. Binnen een straal van 15 kilometer rondom Ermelo heen worden er geen reiskosten berekend.

3. Buiten de straal van 15 kilometer rondom Ermelo wordt er €0,30 per kilometer gerekend.

 

26. Klachten

1. Wanneer de cliënt klachten heeft over de uitgevoerde behandeling door JenniferElzinga dan dient deze zich zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 uur tot JenniferElzinga te wenden met deze klacht.

Hair styling

27. Algemeen

1. De hiernavolgende voorwaarden met betrekking tot het stylen van het haar, het creëren van kapsels en alle daaraan gelieerde diensten zijn in combinatie met het onderdeel “algemeen” integraal van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen JenniferElzinga en cliënt.

 

28. Inspanningen door JenniferElzinga

1. JenniferElzinga zal naar beste weten en kunnen de behandeling uitvoeren.

2. De uitvoering van de behandeling is in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en Nederlandse wetgeving.

3. JenniferElzinga zal voorafgaand aan de behandeling cliënt zoveel als mogelijk inlichten over de eventuele consequenties en risico’s van een behandeling.

 

29. Verhindering

1. Cliënt dient bij verhindering JenniferElzinga ten spoedigste op de hoogte te stellen van deze verhindering, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak.

2. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt JenniferElzinga 25% van het afgesproken tarief in rekening.

3. Indien cliënt verlaat op de afspraak arriveert is JenniferElzinga gerechtigd de behandeling te verkorten en daarbij het volledige tarief in rekening te brengen. 

 

30. Aansprakelijkheid

1. JenniferElzinga is in geen geval aansprakelijk voor geleden of nog te lijden, lichamelijke danwel materiële, schade van welke aard dan ook, wanneer de behandeling heeft plaatsgevonden op basis van door cliënt onbewust danwel bewust onjuiste of onvolledige verstrekte informatie met betrekking tot relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik.

2. JenniferElzinga sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst elke materiële danwel lichamelijke schadeclaim van de hand welke zijn ontstaan door omstandigheden die niet zijn te wijten aan de schuld van JenniferElzinga en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan JenniferElzinga kunnen worden toegerekend.

3. JenniferElzinga geeft geen garantie op de uitgevoerde behandeling in het geval:

a) De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

b) De cliënt producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

c) De cliënt een allergische reactie ervaart waarvan vooraf aan de behandeling onbekend was of deze al dan niet zou intreden.

4. JenniferElzinga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cliënt.

 

31. Reiskosten

1. Indien er door JenniferElzinga reiskosten of parkeerkosten gemaakt worden ter uitvoering van een opdracht of behandeling dan zal dit worden doorberekend in het tarief of achteraf worden gefactureerd.

2. Binnen een straal van 15 kilometer rondom Ermelo heen worden er geen reiskosten berekend.

3. Buiten de straal van 15 kilometer rondom Ermelo wordt er €0,30 per kilometer gerekend.

 

32. Klachten

1. Wanneer de cliënt klachten heeft over de uitgevoerde behandeling door JenniferElzinga dan dient deze zich zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 uur tot JenniferElzinga te wenden met deze klacht.

Visagist,Haarstylist,Bruidsstylist

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017 BY JENNIFERELZINGA.